Najlepsze streszczenia do podstawówki

Temat: Prowizja a nagroda jubileuszowa.
" />Moim zdaniem nagrodę jubileuszową nalicza się z nie z 3 ostatnich ale z 12 ostatnich miesięcy. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody, chyba że korzystniejsze dla niego jest wynagrodzenie, jakie otrzyma w dniu wypłaty nagrody.Wynagrodzenie stanowiące podstawę ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi oblicza się na takich samych zasadach jak w...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=773Temat: przyznanie nagrody jubileuszowej
" />Mam problem z uzyskaniem wiarygodnej odpowiedzi w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej. Pracuję w firmie, która wypłaca nagrody jubileuszowe bez względu na to w jakiej firmie sie pracowało stosownie do ilości ... nagrody jubileuszowej, usłyszałem, że mi nie przysługuje z uwagi na moje nietypowe zwolnienie z poprzedniej pracy. Lata będą liczone od podjęcia nowej pracy.Było to już dawno i pogodziłem się z tym. Ale słyszłem, że ponoć przepisy się zmieniły i będę mógł dochodzić lat przepracowanych również w poprzedniej firmie, a więc w br będę mógł pobrać nagrodę za 30 lat pracy, a w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2431


Temat: Nagroda jubileuszowa
" />W "Dzienniku Polskim" z 25.05.2004 znalazło się takie stwierdzenie "Do czasu pracy uprawniającego do uzyskania nagrody jubileuszowej wlicza się okres studiów pracownika pod warunkiem ich ukończenia, którym jest uzyskanie dyplomu magistra-zarządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 23 grudnia 1989r." Czy to prawda? Jeżeli mam np.30 lat pracy, to nagroda przysługuje za 30 lat czy wg powyższego stwierdzenia za 35lat/praca +...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13611


Temat: nagroda jubileuszowa
" />osoba pracowała w firmie prywatnej 10 lat następnie była zwolniona i po 3 latach ponownie została przyjęta pracuje już 15 lat (łącznie 25 lat) czy przysługuje jej nagroda jubileuszowa? Czy nagrody jubileuszowe należą się pracownikowi zgodnie z prawem pracy, czy też są wypłacane z dobrej woli pracodawcy?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1403


Temat: co to znaczy że wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia...
" /> Przeczytaj uważnie tekst poniżej i zastosuj do tego,o co pytasz Przystępując do Wyliczenia wynagrodzenia za pracę, w pierwszej kolejności należy obliczyć wynagrodzenie prowizyjne i dodać do niego pozostałe składniki ... wynagrodzeń. Nie powinien tu uwzględniać jedynie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli wynik jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas należy naliczyć wyrównanie. Tak wynika z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42953


Temat: prośba o informacje na temat: zadaniowy czas pracy
... pracownikowi przysługują te same prawa, które posiadał przed zmianą, mam tu na myśli 10-cio dniowy urlop zaliczny do tzw. "gruszy", czy nadal przysługują mu nagrody jubileuszowe itp., oraz jak ewidencjonować stan...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24934


Temat: Odprawa i jubileuszówka
... zgłoszona jako płatnik składek od dnia 1 stycznia 2004 r. Pracownicy, która odeszła na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa. Kto w tym przypodku powinien ją naliczyć i wypłacić? Urząd...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10476


Temat: jubileuszówka a skrócony okres wypowiedzenia
" />Witam! Moja żona dostała wypowiedzenie z pracy w związku z likwidacją zakładu. W trzecim miesiącu okresu wypowiedzenia nabywa prawo do nagrody jubileuszowej lecz zakład skraca okres wypowiedzenia do dwóch miesięcy wypłacając jednak wszelkie świadczenia z trzeci miesiąc. Czy w związku z tym żonie przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=286


Temat: czy nagroda dla pracownika raz na 10 lat zwolniona jest z z
" />Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem powszechnym, przysługują pracownikom tylko tych zakładów pracy, w których przepisy płacowe przewidują takie świadczenie. Jeżeli jednak w danym zakładzie pracy przysługują pracownikom takie nagrody, to pracodawca może samodzielnie ustalić zasady ich nabywania i wypłacania, ale może też skorzystać z przepisów regulujących nagrody jubileuszowe. Chodzi tu o zarządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. nr 44, poz. 358).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24566


Temat: Proszę o pomoc do 13768
" />Ponieważ odprawa z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za dwa tygodnie urlopu, wyliczoną wartośc miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego dzielimy przez 2 i otrzymujemy kwotę należnej odprawy. Mam taką interpretację ,cytuję: ....przy obliczaniu nagród jubileuszowych czy odpraw należnych z różnych tytułów NIE MA POTRZEBY dzielenia sumy miesięcznego wynagrodzenia przez współczynnik, CO JEST KONIECZNE w przypadku obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu, bowiem świadczenia te przysługują albo w wysokości ekwiwalentu za dwa tygodnie ( co uznaje się za połowę miesięcznego wynagrodzenia) albo wielokrotność tego wynagrodzenia. Powyższy sposób wyliczenia...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14103


Temat: wiem ze macie juz dosc tego tematu, zapewniam ze ja tez - j
" />Olu te sprawy reguluje Zarządz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. (Mon. Pol. Nr 44, poz. 358) § 8. 1. Podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27263


Temat: minimalne wynagrodzenie
" />Nie do końca tak jest, Lwie ;-) Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i ... nie uwzględnia się: 1) nagrody jubileuszowej; 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29048


Temat: jak sie liczy podstawe do nagrody jubileuszowej? z ilu mies
" />Jeśli w Twojej firmie nie ma innych ustaleń w tym zakresie, to wysokość nagrody ustala się wg Zarządz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. (Mon. Pol. Nr 44, poz. 358) § 8. 1. Podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27214


Temat: Nagroda jubileuszowa
" />Jeśli wasz regulamin nie przewiduje inaczej, to nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15777


Temat: zasiłek pogrzebowy na rodzica
" />Art. 112. 1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 1) zasiłek na zagospodarowanie; 2) nagrody roczne; 3) nagrody jubileuszowe; 4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe; 5) należności za podróże służbowe i przeniesienia; 6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny, przysługują: 1) zasiłek pogrzebowy 2) odprawa pośmiertna.
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=1810


Temat: nieszczęsna funkcja rok w excelu
mi to nie wychodzi :( ) Ogólne zasady jeśli chodzi o nagrody jubileuszowe są takie przysługuje ona za: 20 lat pracy w wysokości 75,00% wynagrodzenia brutto 25 lat pracy w wysokości...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=180659


Temat: Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę
" />Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa przysługuje z okazji jubileuszu, czyli okrągłej rocznicy (np. 15, 20, 25 lat pracy). Należą one do świadczeń przyznawanych pracownikowi, czyli przysługują z okazji upływu pewnej liczby lat lub jednego pełnego roku od rozpoczęcia pracy w ogóle albo u konkretnego pracodawcy (por. uzasadnienie wyroku SN z 29 października 2002 r., UKN 461/01, Prok. i Pr. 2003/3/45). Jeśli nagroda jubileuszowa jest świadczeniem uzależnionym od spełnienia obiektywnych kryteriów (stażu pracy), to tak naprawdę jest rodzajem premii wypłacanej na podstawie reguł określonych w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Nie powinna być zatem nazywana nagrodą. Świadczenie to odwzajemnia ilość pracy mierzonej liczbą przepracowanych lat (podobnie jak dodatek stażowy), pośrednio także nawiązuje do kryteriów, od których zależy bieżące wynagrodzenie pracownika, ponieważ najczęściej stanowi wielokrotność tego wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że premia jubileuszowa jest wynagrodzeniem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jednakże roszczenie pracownika o wypłacenie nagrody jubileuszowej może być w szczególnych okolicznościach uznane za niezgodne z zasadami współżycia społecznego na podstawie art. 8 k.p. Pracownicy sfery budżetowej Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem powszechnym. Obowiązek ich wypłacania nie wynika bowiem z kodeksu pracy. Przysługują one pracownikom sfery budżetowej. ... 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Zasady nabywania i wypłacania nagród u pracodawców objętych powyższymi regulacjami ustawowymi określają wydane do nich przepisy wykonawcze. Na przykład w przypadku pracowników samorządowych...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=369


Temat: Rada miasta przydzieliła burmistrzowi dodatkowe wynagrodzen
" />[quote="wyborca"]Mam pytanie? Pytam Panie i Panów radnych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na czele z Pania Radną Romaną Kłoczkowską, co to jest dodatkowe wynagrodzenie? Jesli to jest tak zwana roczna nagroda stawiam drugie pytanie. Jakie działania burmistrza były brane pod uwagę przy przyznaniu w/w nagrody? I pytanie poza tematem nazwijmy go .....naprowadzającym. Proszę podać Panie i Panowie radni liczbę zrealizowanych projektów z ... odpowiedzią znalazł sie podpis rajcy.[/quo dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.trzynastka nie jest żadna formą nagrody nalezy sie jak psu buda z ustawy o pracownikach samorzadowych. Zgodnie z art . 4 pkt 1 ... zresztą jak prawo do nagrody jubileuszowej, odprawy, świadczeń powypadkowych itp., to uprawnienie do ich przyznawania może być oczy wiście przekazane przewodniczącemu rady. Niezależnie od tego, czy tzw. 13 przyznaje rada, czy też jej przewodniczący, nie przysługuje im prawo obniżania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wysokość wynika wprost z ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=32037


Temat: Nagroda jubileuszowa za 45lat
" />Jako nauczyciel po 44latach i 10 miesiącach pracy odchodzę na zasłużoną emeryturę.Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa za 45lat pracy? Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc w wyjaśnieniu sprawy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11363


Temat: Świadczenie rehabilitacyjne a nagroda jubileuszowa
" />Osoba przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, dostarczyła zaświadczenie uprawniające do nabycia nagrody jubileuszowej z terminem na już.Moje pytanie kiedy naliczyć nagrodę jubileuszową ?/wynagrodzenie przysługuje w dniu nabycia prawa do nagrody?/
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=44992


Temat: Umowa-zlecenie a dodatek stażowy
" />Proszę o podpowiedź, a mianowicie czy należy doliczyć do dodatku stażowego okres pracy wykonywanej na umowę zlecenie ( składki odprowadzane) a do uprawnień do nagród jubileuszowych?. Czy za ten okres nie przysługują te uprawnienia?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15849


Temat: Nagroda jubileuszowa
" />Zwracam się z pytaniem,czy pracownikom przejętym przez inny zakład przysługuje nagroda jubileuszowa? Chodzi konkretnie o pracowników szpitali których przejeły firmy usługowo handlowe.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=693


Temat: IV Rzeczypospolita
prezesury prof. Sułka wprowadzono do regulaminu fundacji zapis, że członkom zarządu przysługują roczne nagrody w wysokości do trzech pensji. Regulamin zatwierdził minister skarbu i rada fundacji, którą tworzą m.in. przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających poszkodowanych przez III Rzeszę. W regulaminie zapisano także, iż fundacja będzie wypłacać nagrody jubileuszowe pracownikom z najdłuższym stażem pracy. Prof. Sułek miał dostać 56 tys. za 42 lata pracy, choć w Fundacji pracuje od jesieni 2001 r. To nie pierwsze problemy prezesa Sułka z nagrodami. W 2003 r. za przyznawanie nagród Sułek publicznie krytykował swoich poprzedników i nawet skierował przeciwko nim sprawę do sądu. Tymczasem, jak odkryliśmy, zarząd Sułka dostawał takie same nagrody. Po naszej publikacji Sułek zapewniał "Gazetę", że on i cały zarząd zwrócą premie za 2001 i 2002 rok. Fundacja nie komentuje informacji w sprawie nagród dla zarządu. prof. Jerzy Sułek, wieloletni dyplomata PRL. Fundacją kieruje od października 2001 r. Trafił tu za czasów rządu Leszka Millera http://prawica.net/old/modules.php?name=News&file=article&sid=1024
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=8941


Temat: USP propozycje zmian
zasadniczym asystentowi sędziego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, ... obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,”, d) § 6 otrzymuje brzmienie: ‟§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, mając...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=577


Temat: Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?
zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, do osobowych, z wyjątkiem: – nagrody jubileuszowej, – odprawy pieniężnej w związku przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, – wynagrodzenia za godziny...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=821